نسخه چاپی

گزارش علمی

١- کتاب درسی معیار

٢- بررسی واژه‌های به کار رفته در کتابهای علوم تربیتی «سمت»

٣- نیازسنجی کتب علوم اجتماعی در دانشگاههای ایران

٤- نيازسنجي سرفصلهاي درسي شانزده رشتة هنر به همراه گرايشهاي آن و ارائة نظام پيشنهادي جهت تأمين و ارتقا منابع درسي

٥- تدوين نظام جامع پيشنهادها براي شناسايي و گسترش عرصه‌هاي ميان‌رشته‌اي حقوق و برنامه‌ريزي تهية منابع درسي و مبنايي آنها

٦- تدوين نظام جامع پيشنهادها براي شناسايي و گسترش عرصه‌هاي ميان‌رشته‌اي علوم اجتماعي و برنامه‌ريزي تهية منابع درسي و مبنايي آنها

٧- مطالعات راهبردی و ساختاری «سمت»

٨- تکمله مطالعات راهبردی و ساختاری «سمت»

٩- روان‌شناسی آموزش کودکان معلول

١٠- مشکلات آموزش نگارش فرانسه به دانشجویان ایرانی

١١- تحول در بومی سازی علوم انسانی

١٢- ارزشیابی آثار سمت

١٣- نیازسنجی منابع درسی رشته زبان فرانسه

١٤- تحقیق و تألیف کتاب درسی انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های غیر انگلیسی

١٥- مکمل نيازسنجي سرفصلهاي درسي شانزده رشتة هنر به همراه گرايشهاي آن و ارائة نظام پيشنهادي جهت تأمين و ارتقا منابع درسي