نسخه چاپی

گزارش علمی

١- کتاب درسی معیار

٢- بررسی واژه‌های به کار رفته در کتابهای علوم تربیتی «سمت»

٣- نیازسنجی کتب علوم اجتماعی در دانشگاههای ایران

٤- نيازسنجی سرفصلهای درسی شانزده رشته هنر به همراه گرايشهای آن و ارائة نظام پيشنهادی به منظور تأمين و ارتقا منابع درسی

٥- تدوين نظام جامع پيشنهادها برای شناسایی و گسترش عرصه‌های ميان‌رشته‌ای حقوق و برنامه‌ريزی تهيه منابع درسی و مبنایی آنها

٦- تدوين نظام جامع پيشنهادها براي شناسایی و گسترش عرصه‌های ميان‌رشته‌ای علوم اجتماعی و برنامه‌ريزی تهيه منابع درسی و مبنایی آنها

٧- مطالعات راهبردی و ساختاری «سمت»

٨- تکمله مطالعات راهبردی و ساختاری «سمت»

٩- روان‌شناسی آموزش کودکان معلول

١٠- مشکلات آموزش نگارش فرانسه به دانشجویان ایرانی

١١- تحول در بومی سازی علوم انسانی

١٢- ارزشیابی آثار سمت

١٣- نیازسنجی منابع درسی رشته زبان فرانسه

١٤- تحقیق و تألیف کتاب درسی انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های غیر انگلیسی

١٥- مکمل نيازسنجي سرفصلهای درسی شانزده رشته هنر به همراه گرايشهای آن و ارائه نظام پيشنهادی به منظور تأمين و ارتقا منابع درسی