نسخه چاپی

طرح‌های پژوهشی درحال اجرا

١- تاريخ جامع ادبيات فارسی

٢- مطالعه‌ای در نظام‌های اقتصادی (ریشه‌ها، تحولات و افق‌های سرمایه‌داری،...)

٣- دستور جامع علمی فارسی

٤- سیره تفصیلی رسول خدا (ص)

٥- تاریخ زبان فارسی نوین

٦- حقوق بین المللی كار

٧- شیوه‌های روشمند بررسی میدانی در باستان‌شناسی

٨- فلسفه تاریخ

٩- تاریخ فكری ایران معاصر

١٠- تفكر فلسفی در باب تاریخ

١١- نظریه‌هایی درباره تاریخ

١٢- تاریخ حقوق ایران از آغاز تا پایان كار سلوكیان

١٣- تدوین نظام نامه تحولی بنیادی سمت

١٤- نیازسنجی منابع درسی در رشته علوم تربیتی

١٥- واج شناسی و آواشناسی سیبویه

١٦- سير منطق در جهان اسلام

١٧- ترجمه شفاهي از نظريه تا عمل

١٨- درسهاي فلسفه اخلاق

١٩- حقوق جزاي عمومي

٢٠- فلسفه اقتصاد

٢١- تاریخ نگارگری ایران از آغاز تا امروز

٢٢- قوانین و مقررات روستایی در ایران

٢٣- فرهنگ نامه مفاهیم فلسفی ٣

٢٤- دستور زبان فرانسه و فارسی به شیوه تطبیقی

٢٥- درسنامه تاریخ اجتماعی اسلام

٢٦- ساخت نوایی زبان فارسی

٢٧- صورت بندی گفتمانی تاریخ در ایران

٢٨- بهره‌برداری اقتصادی از منابع طبیعی

٢٩- جامعه شناسی اقتصادی و توسعه با مورد ایران

٣٠- حکمت عملی

٣١- معناداری و معرفت بخشی گزاره‌های قرآنی

٣٢- حقیقت وحی و ارکان آن

٣٣- ترجمه میان نشانه‌ای٣

٣٤- فلسفه حقوق

٣٥- تحلیل گفتمان: روش‌ها و رویکردها

٣٦- سیاست و نظامی‌گری در ساختار دولت عباسی

٣٧- یادگیری ادبی

٣٨- علوم انسانی دیجیتال