نسخه چاپی

طرح‌های پژوهشی درحال چاپ

١- مبانی اصول ژنتیک پزشکی و مشاوره آن

٢- بانکداری اسلامی

٣- در باب حاکمیت

٤- ملاحظات اسلامی در تجارت بین الملل

٥- مقدمه‌ای بر تاریخ نگاری علم

٦- آشنایی با متون مقدس یهودی- مسیحی

٧- قرآن و مستشرقان

٨- واژه نامه تک زبانه فارسی برای فارسی آموزان خارجی

٩- مکمل واژه نامه تک زبانه فارسی برای فارسی آموزان خارجی

١٠- گاهشمار فرهنگی فلسفه