صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

 

صورت‌جلسه و مصوبات هفتمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩٧/٠٦/٠۴

صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩٦/٠٦/١٣

صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩٥/٠٨/١٧

صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩۴/١١/٢٦

صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩۴/٢/٧

صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩٣/٩/٢۴

صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست فوق‌العاده از دور دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩٣/۴/٨

صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩٢/١٠/٢١

صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩٢/۴/٢٢

صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩١/١١/٣٠

صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩١/٩/٨

صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩١/۴/١۴

صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٩٠/٦/٣١

صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٩/١٢/١٥

صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دور دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٩/٧/٦

صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٩/٦/١٣

صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٨/۴/١٧

صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دور اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٧/۴/١٥

صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دور اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٦/١١/١٠

صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دور اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٥/١٢/٨

صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٥/٩/١٣

صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٥/٩/٨

صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دور اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» مورخ ٨٥/٧/٦