نسخه چاپی

خبرنامه سمت که ضميمه مجله سخن سمت است، نشريه ای خبری است. اين نشريه هر ماه اخبار داخلی «سمت» را منتشر و تازه‌های نشر آن را معرفی می‌کند ، همچنين به درج ديدگاههای مؤلفان، مترجمان، استادان دانشگاهها و دانشجويان از يک سو و متصديان امور در «سمت» از سوی ديگر می‌پردازد.
هدف از انتشار اين خبرنامه برقراری پل ارتباطی بين سمت و مخاطبان آن است تا در اين تعامل دو سويه، «سمت» نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و به رفع مشکلات و نقائص و ارتقاء کيفيت محصولات و خدمات خود بپردازد و مخاطبان با مشکلاتی که بر سر راه نشر است آشنا شوند.   

اولين شماره خبرنامه اسفندماه ١٣٨١ به چاپ رسيد. در مرحله اول قرار شد خبرنامه در هشت صفحه و در تيراژ ۶٠٠ نسخه به چاپ برسد.  اما به مرور با گسترش ارتباطات روابط عمومي، استقبال از خبرنامه و بر حسبِ ضرورتِ طرح و بحث بيشتر ديدگاهها، صفحات خبرنامه به ١٢ و تيراژ آن به ١٣٠٠ نسخه افزايش يافت. ۵۶ شماره خبرنامه تا شهریور ١٣٨۶، منتشر شد كه برخي از اين شماره‌ها به مناسبتهاي گوناگون و در قالب ويژه‌نامه بود. پس از آن تا سال ٩٣ چاپ آن متوقف شد. در طی این مدت ٢ تک شماره تولید شد. از سال ٩٣ با توجه به نیاز سازمان و گسترش فناوریهای نوین، خبرنامه «سمت» به صورت الکترونیک تولید می‌شود.

مطالب خبرنامه شامل اخبار داخلي سازمان، گفتگو، گزارش، معرفي تازه‌هاي نشر «سمت» و دو بخش با نويسندگان و با همكاران است. بخشي از مطالب خبرنامه به نشر اخبار داخلي سازمان به ويژه ديدگاههاي مديران سازمان، مديران گروههاي پژوهشي، اعضاي هيأت علمي و كاركنان سازمان اختصاص يافته و بخش ديگر مطالب را ارائه ديدگاههاي مؤلفان، مترجمان، استادان دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي، دانشجويان و ديگر پژوهشگران عرصه تحقيق در حوزه علوم انساني تشكيل می‌دهد.

علاقه‌مندان اکنون مي‌توانند فايل PDF کلیه خبرنامه‌ها را از قسمت دانلود خبرنامه در سایت تهيه نمايند.