ارتباط با مدیران

نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم پست الکترونیکی
 دکتر داود مهدوی زادگان سرپرست سازمان

44246080
44246090
دورنگار: 44248777

 mahdavizadegan@samt.ac.ir 
دکتر حمیدرضا خادمی معاون پژوهشی

44246266
دورنگار: 44263306

khademi@samt.ac.ir
 khademi4020@yahoo.com 

دکتر سیدمجتبی حسینی‌فرد سرپرست معاونت اجرایی

44246253
دورنگار: 44246115

hosseinifard@samt.ac.ir
دکتر رضا عبدالرسولی  سرپرست معاونت نظارت علمی و فنی  44263309 abdolrasouli@samt.ac.ir
دکتر سیدحسن میرفخرایی رئیس پژوهشکده تحقیق و توسعه تلفکس: 44263315 mirfakhraei@samt.ac.ir
دکتر کامیار صداقت‌ثمر حسینی سرپرست مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی 44248779 ---
--- مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی تلفکس: 44263314 Int@samt.ac.ir
محمدرجاء صاحبدل سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش

66408120
66408145
دورنگار: 66405678

sahebdel@samt.ac.ir
حیدر صالحی سرپرست منابع انسانی و اداری 44263300 44263302 ---
منصوره فرزانه مدیر امور مالی 44248780 mali@samt.ac.ir
--- مدیر حراست

44246151
پیامک ارتباطی: (3000636666)

Hrst@samt.ac.ir
دکتر محمود جوان مدیر طراحی و تدوین 44263305 tadvin@samt.ac.ir
--- رئیس دفتر امور حقوقی و قراردادها 44263316 law@samt.ac.ir
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاری سرپرست دفتر قم

02532943520

02532943530

d.qom@samt.ac.ir

رضا ناصرزعیم مدیر نظارت فنی (چاپ و نشر) 44246116 info@samt.ac.ir
زهرا عطارد مدیر برنامه‌ریزی 44246172 z.atarod@gmail.com
سهراب احمدی رئیس اداره فناوری اطلاعات 44246101 IT@samt.ac.ir
زهره احمدی رئیس اداره نشر الکترونیک 44263310 ePublish@samt.ac.ir
سیدامیر غروی اشلقی رئیس اداره کنترل موجودی

44534445
دورنگار: 44534446

gharavi@samt.ac.ir
محمدعلی ناصری رئیس اداره همکاری‌های علمی 44263307 mosharekat@samt.ac.ir
سمانه شادمان‌فر رئیس اداره ترجمه 44263315 Shadmanfar@samt.ac.ir
S.shadmanfar@ut.ac.ir
عبدالرضا محمدی مدیر روابط عمومی 44246260

a.mohammadi@samt.ac.ir
Reza7453@yahoo.com

 

به‌روزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲