نمودار کتابها و قراردادها

نمودار کتاب‌های منتشر شده و قراردادهای منعقده «سمت»

تعداد کتابهای چاپ اول سازمان سمت

تعداد کتابهای تجدید چاپ سازمان سمت

تعداد قراردادهای تألیف سازمان سمت

قراردادهای منعقده ترجمه