فراخوان گروه مطالعات کتاب درسی ۲

 

گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) از عموم پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه‌های پژوهشی مرتبط در محورهای زیر دعوت می‌نماید، طرح‌های پژوهشی، مقالات و پیشنهادات خود را ارسال نمایند.

● فناوری اطلاعات و ارتباطات و کتابهای درسی دانشگاهی

● ابعاد زیبایی شناختی و هنری کتابهای درسی دانشگاهی

● ابعاد ادبی و زبان شناختی کتابهای درسی دانشگاهی

● ابعاد فرهنگی و ارزشی کتاب درسی دانشگاهی

● عرضه و تقاضای کتابهای درسی دانشگاهی

● ابعاد حقوقی کتابهای درسی دانشگاهی

● جایگاه کتاب درسی در نظام دانشگاهی

● ارزیابی کتابهای درسی دانشگاهی

● ساختار کتابهای درسی دانشگاهی

جهت هماهنگی از طریق لینک samt.ac.ir/fa/page/73 با کارشناس محترم گروه ارتباط حاصل نمایید.