کتاب‌ها

نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲٬۱۸۶ مورد.

سوچنگ سرکت
سوچنگ سرکت

نویسنده (ها) : پوهاند عبدالواحد (ضیاء)

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

سیستمهاى خطى
سیستمهاى خطى

نویسنده (ها) : پوهاند عبد الواحد (ضیاء)

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جیولوجى عمومى (جلد اول)
قواى خارجى زمین
جیولوجى عمومى (جلد اول) قواى خارجى زمین

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور فضل مولا رؤفى

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مبادى تیوریهاى عمومىاحصائیه 
و تطبیق آنها در اقتصاد
مبادى تیوریهاى عمومىاحصائیه و تطبیق آنها در اقتصاد

نویسنده (ها) : دکتور مراد على"اصیل"

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جیولوجى عمومى (جلد دوم)
قواى داخلى زمین
جیولوجى عمومى (جلد دوم) قواى داخلى زمین

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور فضل مولا رؤفى

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

افغانستان دومین مرکز بوداییان جهان
افغانستان دومین مرکز بوداییان جهان

نویسنده (ها) : پوهنمل دکتور داوود راوش

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

سنجش مصارف
سنجش مصارف

نویسنده (ها) : دکتور نذیر احمد شهیدى

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

کوپراتیف زراعتى
کوپراتیف زراعتى

نویسنده (ها) : پوهندوى محمد طیب

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فارمکودینامی (جلد سوم): شیمو تراپى
فارمکودینامی (جلد سوم): شیمو تراپى

نویسنده (ها) : پوهاند دکتور رمضان پاینده

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

علم معادن
علم معادن

نویسنده (ها) : پوهنوال محمدحسین گرزیوانى

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نحو: دستور زبان دری
نحو: دستور زبان دری

نویسنده (ها) : پوهنوال غلام یحیى فرهنگ

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اساسات تخنیک بیخطر و مصونیت کار در
صنایع کیمیاوى
اساسات تخنیک بیخطر و مصونیت کار در صنایع کیمیاوى

نویسنده (ها) : پوهندوى شاه محمد بسمل

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تغذیه حیوانى (جلداول): اساسات تغذیه حیوانى
تغذیه حیوانى (جلداول): اساسات تغذیه حیوانى

نویسنده (ها) : پوهاند دوکتور گل محمد طنین

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تغذیه حیوانى (جلد دوم): خوراکه هاى حیوانى
تغذیه حیوانى (جلد دوم): خوراکه هاى حیوانى

نویسنده (ها) : پوهاند دوکتور گل محمد طنین

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مکتب بهزاد
مکتب بهزاد

نویسنده (ها) : دکتور محمد افضل بنووال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مبادى اقتصاد تصدى
مبادى اقتصاد تصدى

نویسنده (ها) : پوهندوى دکتور محمدانور (دوست)

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مبادى جنگلدارى
مبادى جنگلدارى

نویسنده (ها) : پوهنوال انجینر غلام نفشبند ناصرى

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فارمکوگنوزى: (ترپنوئیدها و الکلوئیدها)
فارمکوگنوزى: (ترپنوئیدها و الکلوئیدها)

نویسنده (ها) : پوهنوال محمد عثمان بابرى

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵