فلسفه علم تامس کوهن. درآمدی انتقادی - Thomas Kuhns Philosophy A Critical Introduction

کد کتاب : ۲۱۹۹
دسته کتاب : کتاب‌ها
نویسنده (ها) : دکتررضا صادقی - Reza Sadeqi, PhD
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0615-4
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۴۴۰
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه به عنوان اثری مبنایی تدوین شده است .
فصل اول: رویکرد تاریخی
فصل دوم: کل‌گرایی و اصالت جامعه
فصل سوم: پارادایم
فصل چهارم: علم عادی
فصل پنجم: بحران و انقلاب
فصل ششم: نقد کوهن بر تجربه‌گرایی
فصل هفتم: قیاس‌ناپذیری
فصل هشتم: کوهن و رئالیسم
فصل نهم: کوهن دوم
فصل دهم: میراث کوهن
این کتاب به شرح و ارزیابی اندیشه تامس کوهن (1922ـ 1996)، فیزیکدان و فیلسوفِ علم امریکایی، اختصاص دارد. او که در فلسفه علمِ معاصر و شاخه‌های مرتبط با آن نقشی بی‌بدیل داشت، در آثار خود روش تاریخی را جایگزین روش تحلیلی و منطقی کرد و با رویکردی جامعه‌شناختی و کل‌گرایانه به تاریخ علم پرداخت. با اینکه در آثار او مبانی تجربه‌گرایی و پوزیتیویسم نقد شده است، اما او در گذر از پوزیتیویسم به هیچ وجه قصد نداشت از عقلگرایی یا متافیزیک دفاع کند. بیشتر نقدهای او در راستای تضعیف عقلانیت علم و رئالیسم است و در آثار او علوم تجربی نیز گرفتار نسبیت معرفتی میشوند.